Jakie są rodzaje wirusów oraz szpiegującego i złośliwego oprogramowania, które mogą zainfekować mój komputer?

Jakie są rodzaje wirusów oraz szpiegującego i złośliwego oprogramowania, które mogą zainfekować mój komputer?Ten artykuł zawiera informacje na temat wirusów oraz szpiegującego i złośliwego oprogramowania, które mogą zainfekować komputer.


Spis treści:

  1. Różne formy wirusów
  2. Jak chronić komputer przed wirusami?

1. Różne formy wirusów

Wirus

Wirus komputerowy to oprogramowanie, które może „zainfekować” komputer, zainstalować się i skopiować na inne komputery bez wiedzy i zgody użytkowników. Zwykle łączy się z innymi programami komputerowymi, plikami danych lub sektorem rozruchowym dysku twardego.

Złośliwe oprogramowanie (Malware)

Malware to skrócona forma frazy malicious software (malicious — złośliwe, software — oprogramowanie). Złośliwe oprogramowanie to dowolne oprogramowanie, które może uszkodzić system komputerowy, zakłócać i gromadzić dane użytkownika, a także sprawiać, że komputer wykonuje działania bez wiedzy i zgody właściciela.

Koń trojański

Typ złośliwego oprogramowania, które wykorzystuje złośliwy kod w celu zainstalowania programu, który wydaje się być w porządku, ale jest ukryty, aby utworzyć tylne drzwiczki do systemu. Koń trojański zwykle przyczynia się do utraty lub kradzieży danych z zewnętrznego źródła.

Robak komputerowy

W przeciwieństwie do wirusa, robak jest autonomiczną częścią złośliwego oprogramowania, która replikuje się w celu rozprzestrzeniania się na inne komputery. Do tego często używa sieci komputerowej i korzysta z luk w zabezpieczeniach systemu docelowego, aby uzyskać do niego dostęp.

Programy szpiegujące

Programy szpiegujące to oprogramowanie, które pomaga gromadzić informacje na temat osoby lub organizacji bez ich wiedzy. Mogą monitorować i rejestrować działania w systemie docelowym, np. naciśnięcia klawiszy logowania, dane kart kredytowych i nie tylko.

Programy typu adware

Adware to oprogramowanie, które automatycznie wyświetla wyskakujące reklamy i banery w celu generowania przychodów dla ich autorów lub wydawców. Wiele programów freeware wykorzystuje oprogramowanie typu adware, ale nie zawsze w sposób złośliwy. Złośliwe oprogramowanie typu adware jest klasyfikowane jako oprogramowanie szpiegujące lub złośliwe.

Powrót do góry


2. Jak chronić komputer przed wirusami?

  • Zainstaluj program antywirusowy, aktualizuj go na bieżąco i regularnie skanuj urządzenie.
  • Zainstaluj program chroniący przed złośliwym oprogramowaniem, aby uniemożliwić instalację oprogramowania bez Twojej wiedzy.
  • Nigdy nie instaluj oprogramowania pobranego z Internetu, chyba że masz pewność, że pochodzi z zaufanego źródła.
  • Nie otwieraj załączników wiadomości e-mail, chyba że zostały przeskanowane. Nawet zdjęcie może zawierać wirusa.
  • Nie używaj skrakowanego lub shakowanego oprogramowania, ponieważ często zawiera złośliwe oprogramowanie i konie trojańskie.

Więcej informacji można znaleźć w tym artykule: Ochrona komputera, usuwanie wirusów i złośliwego lub szpiegującego oprogramowania w systemie Microsoft Windows

Powrót do góry

 
Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Article ID: SLN265920

Last Date Modified: 21.09.2019 04:27


Rate this article

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
Yes No
Send us feedback
Comments cannot contain these special characters: <>()\
Sorry, our feedback system is currently down. Please try again later.

Thank you for your feedback.