Een gids voor Ubuntu Linux Terminal-opdrachten op uw Dell pc

Summary: Een handleiding waarin verschillende Ubuntu Linux Terminal-opdrachten worden uitgelegd.

Article Content


Symptoms

 


Dit artikel bevat informatie over de opdrachten voor Terminal-applicaties in Ubuntu Linux.


Inhoudsopgave:

  1. Basisopdrachten voor beheer
  2. Basisopdrachten voor gebruikers en het systeem
  3. Basisopdrachten voor schijven en rechten
  4. Basisopdrachten voor netwerk

 

Basisopdrachten voor beheer

 

Terminal-opdrachten zijn instructies die u kunt gebruiken in de Ubuntu Terminal-applicatie om taken op uw systeem uit te voeren. Ik heb de opdrachten onderverdeeld in kleinere tabellen om het gebruik ervan duidelijker te maken en om te helpen bij het gebruik van deze artikelen als referentiepunt.

 
Opdracht Effect Aanvullende info
cd Map wijzigen Met deze opdracht kunt u navigeren
door het systeem. Door eenvoudig
cd of cd~ in te typen, gaat u naar de
homedirectory, wat de standaard
startpositie in Terminal is.
cd/ Ga naar de hoofdmap.  
cd.. Eén mapniveau omhoog  
cd- Terug naar vorige map  
pwd Werkmap weergeven. hiermee wordt uw locatie in het systeem weergegeven.
bash GNU Bourne Again Shell  
break Een lus verlaten  
case Een opdracht voorwaardelijk uitvoeren  
clear Terminalvenster wissen  
continue Hiermee hervat u de volgende iteratie van een lus.  
cron Daemon voor het uitvoeren van geplande opdrachten  
crontab Een opdracht plannen om op een later tijdstip uit te voeren  
echo Bericht op het scherm weergeven  
enable Ingebouwde shell-opdrachten in- en uitschakelen.  
env Omgevingsvariabelen  
eval Verschillende opdrachten of argumenten evalueren.  
expect Automatiseren van applicaties die worden benaderd via een Terminal.  
export Een omgevingsvariabele instellen.  
expr Expressies evalueren  
false Doe niets, indien geen succes.  
for Vouw woorden uit en voer opdrachten uit.  
hash Onthoud de volledige padnaam van een argumentnaam.  
hostname De systeemnaam afdrukken of instellen.  
if Een opdracht voorwaardelijk uitvoeren  
jobs Lijst met actieve taken weergeven  
join Koppel lijnen op een gemeenschappelijk veld.  
local Variabelen maken  
logout Sluit een aanmeldingsshell af.  
more Geef de uitvoer één scherm tegelijk weer.  
nice De prioriteit van een opdracht of taak instellen.  
nohup Voer een commando uit dat immuun is voor hangups.  
notify-send Stuur bureaubladmeldingen.  
op Toegang voor operators  
readarray Lees van stdin naar een array-variabele  
readonly Markeer variabelen/functies als alleen-lezen.  
reboot Start het systeem opnieuw op.  
return Hiermee wordt een shell-functie afgesloten.  
sed Stream editor  
select Toetsenbordinvoer accepteren.  
set Manipuleert shell-variabelen en functies.  
shift Positionele parameters verschuiven.  
shopt shell-opties  
shutdown Linux afsluiten of opnieuw opstarten  
sleep Vertraging gedurende een bepaalde tijd  
ssh Client voor beveiligde shell programma voor externe aanmelding
suspend Onderbreek de uitvoering van deze shell.  
sync Synchroniseer de data op de schijf met het geheugen.  
test Een voorwaardelijke expressie evalueren.  
trap Een opdracht uitvoeren wanneer een signaal is ingesteld.  
true Doe niets, indien succes.  
type Beschrijf een opdracht.  
unshar Shell-scripts uitpakken.  
until Opdrachten uitvoeren tot fout optreedt
vmstat Statistieken over het virtuele geheugen rapporteren.  
watch Regelmatig een programma uitvoeren of weergeven.  
while Voert opdrachten uit  
write Stuur een bericht naar een andere gebruiker.  
xargs Voer het hulpprogramma uit en geef samengestelde argumentlijsten door  
### Hiermee kunt u opmerkingen/commentaar geven zonder de Terminal te storen  
while Voert opdrachten uit  

Opdrachten voor het beheer van bestanden en tekst hebben rechtstreeks invloed op de bestanden en de tekst die op uw computer worden opgeslagen en gebruikt. De Dash en het Windows Explorer-hulpprogramma zijn bekende Graphical User Interface GUI-versies van dit hulpprogramma.

 
Opdracht Effect Aanvullende info
cp Kopiëren Hiermee kunt u een bestand kopiëren. Om dit te doen, voegt u de naam van het bestand dat u wilt kopiëren samen met de opdracht toe, zolang het bestand zich bevindt in de directory waar u naar toe hebt gebladerd. Typ anders cp~/< file path > in om aan te geven waar het bestand dat u wilt kopiëren zich bevindt.
ls Lijst weergeven Hiermee worden alle bestanden in de huidige map weergegeven.
ls~ Geeft een lijst van bestanden in de homedirectory Als u een mapnaam toevoegt, wordt een lijst weergegeven met alle bestanden in die specifieke map. Dit betekent dat ls~/desktop de bestanden in de map bureaublad weergeeft.
mkdir Map maken Hiermee kunt u een map maken, bijvoorbeeld 'mkdir private files' maakt een nieuwe map met de naam 'private files' die zich in de homedirectory bevindt. Tenzij u naar een andere map hebt gebladerd of een ander pad hebt opgegeven.
mv Verplaatsen U kunt met deze opdracht een bestand hernoemen of verplaatsen. Als u de naam van het bestand 'sunny today' wilt wijzigen, kunt u het beste mv sunny day typen. Hiervoor moet u naar de juiste map bladeren of het juiste bestandspad opgeven. Wanneer u mv day ~/Desktop typt, wordt het bestand 'dag' verplaatst van home naar Desktop. Als u echter ook de naam van het bestand wilt wijzigen, moet u de nieuwe bestandsnaam opgeven naast de huidige naam in de opdracht.
rm Verwijderen Hiermee verwijdert u een bestand en geeft u het bestandspad/de bestandsnaam op.
rmdir Map verwijderen Hiermee verwijdert u een empty map.
rm -r Recursief verwijderen Hiermee verwijdert u een map samen met de inhoud ervan.
grep Zoeken naar tekstreeksen  
head Start van het bestand weergeven  
less Deel van het bestand weergeven  
tail Einde van het bestand weergeven  
apropos Zoekt hulppagina's.  
aspell Spellingcontrole  
awk Tekst zoeken en vervangen. Database sorteren/valideren/indexeren.
cmp Twee bestanden vergelijken.  
comm Twee gesorteerde bestanden regel voor regel vergelijken.  
csplit Hiermee splitst u een bestand in contextafhankelijke stukken.  
cut Verdeel een bestand in twee afzonderlijke delen.  
cksum CRC-controlesom en aantal bytes afdrukken  
find Zoeken naar bestanden die aan ingestelde criteria voldoen  
fmt Alineatekst opmaken  
fold Tekst op specifieke breedte laten teruglopen.  
dir Kort overzicht van mapinhoud weergeven  
dircolors Kleurinstellingen voor ls  
dirname Een volledige padnaam converteren naar een pad.  
dirs Hiermee wordt een lijst met opgeslagen mappen weergegeven.  
cat Hiermee wordt de inhoud van een bestand weergegeven.  
bzip2 Aangegeven bestanden comprimeren of decomprimeren.  
chroot Een opdracht uitvoeren met een andere hoofdmap.  
fgrep Zoek in bestanden naar regels die overeenkomen met een vaste tekenreeks  
fuser Het proces identificeren/beëindigen dat toegang heeft tot een bestand  
gawk Zoeken en vervangen van tekst in bestanden.  
gzip Aangegeven bestanden comprimeren of decomprimeren.  
ln Maakt koppelingen tussen bestanden  
locate Bestanden zoeken  
look Hiermee worden regels weergegeven die beginnen met een bepaalde tekenreeks.  
lpr Offline afdrukken  
lpc Beheerprogramma voor lijnprinter  
lprm Verwijder taken uit de afdrukwachtrij.  
lprint Druk een bestand af.  
lprintd Hiermee annuleert u een afdruktaak.  
lprintq Lijst van de afdrukwachtrij  
lsof Geopende bestanden weergeven  
vdir Uitgebreide lijst van mapinhoud ls -| -b
v Uitgebreide lijst van mapinhoud ls -| -b
vi Teksteditor  
uuencode Een bestand decoderen. Een bestand decoderen met uuencode.
uuencode Een bestand coderen. Een bestand coderen met uuencode.
tty Druk de bestandsnaam van de Terminal af op stdin  
touch Wijzig de tijdstempels van bestanden  
expand Tabs omzetten in spaties.  
import Leg een x-serverscherm vast en sla de afbeelding op in het bestand.  
install Bestanden kopiëren en kenmerken instellen  
fg Taak naar voorgrond verzenden.  
bg Taak naar achtergrond verzenden.  
nl Regels nummeren en bestanden schrijven.  
open Open er een bestand ins default application  
paste Regels van bestanden samenvoegen.  
pathchk Controleer de portabiliteit van de bestandsnaam.  
popd De vorige waarde van de huidige map terugzetten.  
pr Bestanden voorbereiden om af te drukken.  
printcap Database met printermogelijkheden  
printenv Omgevingsvariabelen afdrukken  
printf Data opmaken en afdrukken  
pushd Sla de huidige map op en wijzig deze.  
rcp Bestanden kopiëren tussen twee computers  
read Lees een regel van de standaardinvoer.  
rename Bestanden hernoemen  
remsync Externe bestanden synchroniseren via e-mail.  
mmb Bulk verplaatsing en hernoemen van bestanden.  
mtools Bewerk MS-DOS-bestanden.  
rev Regels in een bestand omkeren  
rsync Een bestand extern kopiëren bestandsstructuren synchroniseren
sdiff Twee bestanden interactief samenvoegen.  
scp Beveiligde kopie  
sftp Programma voor beveiligde bestandsoverdracht  
slocate Bestand zoeken  
sort Tekstbestanden sorteren  
split Een bestand splitsen in delen met een vast formaat.  
sum Een controlesom voor een bestand afdrukken.  
tee Uitvoer omleiden naar meerdere bestanden  
tsort Topologisch sorteren  
unmask Masker voor het maken van gebruikersbestanden  
source Opdrachten uit bestand uitvoeren.  
symlink Hiermee maakt u een nieuwe naam voor een bestand  
tr Vertalen, inkorten en/of verwijderen.  
uniq Uniquify-bestanden  
wc Het aantal bytes, woorden en regels wordt afgedrukt  
whereis Zoek in de gebruikers $path, man-pagina's en bronbestanden naar een programma.  
which Zoek in de gebruikers $path naar een programmabestand.  
wget Haal webpagina's of bestanden op.  
unexpand Converteer spatie naar tabs.  
yes Druk een tekenreeks af totdat deze wordt onderbroken.  
xdg-open Open een bestand of URL in de voorkeursapplicatie van de gebruiker.  
dmesg Kernel- en driverberichten afdrukken  


Terug naar boven


 

Basisopdrachten voor gebruikers en het systeem

 

Met deze opdrachten kunt u de gebruikers- en groepsinstellingen op uw Ubuntu-systeem beheren, configureren, problemen oplossen en resetten.

 
Opdracht Effect Aanvullende info
passwd Een wachtwoord maken.  
groupadd Een groep toevoegen.  
groupmod Een groep wijzigen.  
chgrp Groep wijzigen  
groupdel Groep verwijderen  
adduser Voeg een gebruiker toe aan het systeem.  
addgroup Voeg een groep toe aan het systeem.  
alias Een alias maken.  
useradd Een nieuwe gebruikersaccount maken.  
usermod Gebruikersaccount wijzigen.  
users Lijst van gebruikers die momenteel zijn aangemeld  
chmod Toegangsrechten wijzigen  
chown Bestandseigenaar en -groep wijzigen  
groups De groepsnamen afdrukken waar een gebruiker lid van is.  
id Gebruikers- en groeps-ID afdrukkens  
logname Druk de huidige aanmeldingsnaam af.  
su Gebruikersidentiteit vervangen  
times Gebruikers- en systeemtijden  
who Alle gebruikersnamen afdrukken die momenteel zijn aangemeld.  
whoami Druk de id en de naam van de huidige gebruiker af. id -un

De onderstaande opdrachten hebben betrekking op systeemspecifieke programma's en informatie.

 
Opdracht Effect Aanvullende info
cal Agenda een kalender weergeven
date Datum de datum weergeven
dc Desktopcalculator Rekenmachine
fsck Controle van het bestandssysteem  
bc Taal met willekeurige precisie calculator  
kill  Stop het uitvoeren van een proces.  
killall Beëindig processen op naam.  
let Rekenkundige bewerkingen uitvoeren op shell-variabelen.  
make Compileer een groep programma's opnieuw.  
pkill Stop het uitvoeren van processen.  
ps Processtatus  
seq Numerieke reeksen afdrukken.  
units Hiermee converteert u eenheden van de ene naar de andere schaal.  

Pakketten zijn de standaardmethode van Ubunta voor het laden en updaten van nieuwe applicaties en bestanden. Met deze opdrachten kunt u de gedownloade pakketten beheren en configureren.

 
Opdracht Effect Aanvullende info
apt -get Softwarepakketten zoeken en installeren  
aptitude Softwarepakketten zoeken en installeren  
apt -get update Beschikbare updates vernieuwen.  
apt - get upgrade Upgrade alle pakketten.  
apt -get dist-upgrade Upgrade met pakketvervangingen Upgrade Ubuntu-versie
apt -get install pkgname Pakket installeren op naam.  
apt -get purge pkgname Verwijder het pakket op naam.  
apt -get autoremove Verwijder verouderde pakketten.  
apt -get -f install Probeer beschadigde pakketten te repareren.  
dpkg -configure -a Probeer beschadigde pakketten te repareren.  
dpkg -i pkg.deb Bestand installeren pkg.deb  

Met deze opdrachten krijgt u een directe manier om de services op uw Ubuntu-systeem te beheren.

 
Opdracht Effect Aanvullende info
start service Start jobservice. Opstarten
stop service Stop jobservice. Opstarten
status service Controleer of de service wordt uitgevoerd. Opstarten
/etc/init.d/service start Service starten SysV
/etc/init.d/service stop Service stoppen SysV
/etc/init.d/service restart Service opnieuw starten Sysv
/etc/init.d/service check Service controleren SysV
runlevel Haal de huidige runlevel op.  


Terug naar boven


 

Basisopdrachten voor schijven en rechten

 

Het beheren van de stations en de indelingen houdt eenvoudigweg in dat u de randapparatuur die op uw systeem is aangesloten kunt beïnvloeden. Of deze nu meerdere harde schijven zijn, verwisselbare media of andere apparaten. Hiermee kunt u deze apparaten beheren en configureren op het niveau van de opdrachtregel.

 
Opdracht Effect Aanvullende info
mount Koppel een station.  
unmount Ontkoppel een station.  
fdisk Schijf formatteren  
cfdisk Partitietabel-editor voor Linux  
dd Schijf dupliceren een bestand converteren en kopiëren, schrijf
schijfheaders, opstartrecords,
ddrescue Hulpprogramma voor dataherstel  
declare Hiermee declareert u variabelen en wijst u attributen toe.  
df Vrije ruimte op schijf geeft aan hoeveel schijfruimte er is op
elke gekoppelde partitie die
bezet is; df gebruikt MB en GB in plaats
van blokken.
du Mapgebruik geeft aan hoeveel ruimte een gegeven
map en alle
submappen ervan gebruikt.
du -s Overzicht van mapgebruik  
du -h Basisinformatie over mapgebruik dit vertaalt de informatie naar
een standaard niet-technische vorm.
free Hoeveel vrije ruimte is beschikbaar. dit geeft aan hoeveel vrije ruimte
er beschikbaar is voor gebruik.
free -m Toont de statistieken van de vrije ruimte toont de statistieken in MB.
uname -a Haal alle informatie over de kernel op.  
uname -r Haal informatie over de kernel op.  
lsb_release -a Hiermee drukt u informatie over uw Linux-distributie  
top Systeembewaking starten Hiermee start u de bewaking, weergave van RAM,
CPU en swap-gebruik, plus het
totaal aantal lopende processen.
q Systeembewaking stoppen.  
diff Verschil tussen 2 bestanden weergeven  
diff3 Verschil tussen 3 bestanden weergeven  
 
SLN265879_nl_NL__1icon Opmerking: De meeste van de volgende opdrachten moeten worden voorafgegaan door de sudo-opdracht. Dit verhoogt tijdelijk de rechten naar het beheerdersniveau van de rootgebruiker. Dit is nodig als u werkt met mappen of bestanden die geen eigendom zijn van uw gebruikersaccount. Wanneer u sudo gebruikt, wordt u om uw wachtwoord gevraagd. Alleen gebruikers met sudo-privileges (beheerders) kunnen deze opdracht gebruiken.
 
Opdracht Effect Aanvullende info
history Lijst met alle opdrachten die door de gebruiker zijn getypt De opdrachtgeschiedenis bevat een zeer lange lijst
van opdrachten die u hebt getypt. Iedere
opdracht wordt weergegeven naast een nummer. U
kunt | x typen om een eerder
getypte opdracht in de lijst uit te voeren (vervang X
door een getal). Als uw geschiedenis-uitvoer
te lang is, gebruik dan history | less
een lijst die wel te overzien is.
REISUB Start het systeem opnieuw op Houd zowel de ALT-als de PRINTSCRN-toets ingedrukt terwijl
u deze opdracht typt om de computer opnieuw op te starten.
apt -get applicatie wordt gebruikt voor het installeren, verwijderen, upgraden, en meer.
file Type controle van een of meer bestanden.  
sleep Opdrachten vertragen wacht x seconden om door te gaan met de volgende opdracht.
pidof PID ophalen PID gegeven in leesbare vorm
ps Systeemmonitor voor opdrachtregel ook geschikt voor scripts.
cat Druk bestand op de opdrachtregel.  
crontab Plannen van gebeurtenissen in de tijd  
man Help-handleiding opent de handleiding van programma's, de
opdrachthandleiding wordt weergegeven.
man man Handleiding voor Manual help-pagina over het gebruik van de help-pagina.
man intro Korte lijst met opdrachten Als u informatie nodig hebt over een opdracht
, typ dan < command name >-h of < command name
 >--help
, als de eerste regel niet werkt. U
ziet dat sommige opdrachtregels niet gekoppeld kunnen worden -h
met --help.
info info Inleiding tot informatiepagina's  
basename Strip map en achtervoegsel uit bestandsnamen  
eject Verwijder verwisselbare media.  
fdformat Formatteren op laag niveau Formatteer een FD-diskette.
mkisofs Een hybride bestandssysteem maken.  
format Schijven of tapes formatteren  
mknod Maak speciale blok- of tekenbestanden.  
quotactl Schijfquota instellen  
quotacheck Een bestandssysteem scannen op schijfgebruik.  
quota Gebruik en limieten van schijven weergeven  
tar Tape archiveren  
ram RAM-schijfapparaat  

De rechten op bestanden en mappen en de mogelijkheid om deze te wijzigen, zijn vereist op beheerdersniveau. Deze kunnen worden gebruikt om bestaande bestanden te wijzigen of te repareren of om te voorkomen dat andere bestanden of mappen worden beschadigd door onervaren gebruikers.

 
Opdracht Effect Aanvullende info
chmod Modus wijzigen  
su Wisselen van gebruiker  
ulimit Resources van de gebruiker beperken  
unalias Een alias verwijderen.  
unset Verwijder variabele- of functienamen.  
function Functiemacro's definiëren.  

Verhoogde bevoegdheden zijn wat Ubuntu beheerdersrechten noemt. U moet deze opdrachten uitvoeren wanneer u de dingen op uw systeem op een hoog niveau wilt wijzigen. Het Windows-equivalent zou zijn een opdrachtprompt openen als administrator.

 
Opdracht Effect Aanvullende info
sudo Verhoogde bevoegdheden opdrachten uitvoeren met verhoogde bevoegdheden
- < superuser do >; een algemene uitdrukking die
aangeeft dat de actie die wordt uitgevoerd moet
worden geverifieerd met het adminwachtwoord.
sudo -r Open rootshell als gebruiker  
sudo -r -u Shell openen als gebruiker  
sudo -k Vergeet sudo-wachtwoorden.  


Terug naar boven


 

Basisopdrachten voor netwerk

 

Deze opdrachten hebben betrekking op het configureren en probleemoplossing van netwerkverbindingen op uw systeem. Dit omvat bekabelde en draadloze verbindingen.

 
Opdracht Effect Aanvullende info
chkconfig Controleer geactiveerde services.  
ping Netwerkverbindingen testen  
ftp Protocol voor bestandsoverdracht  
host Controleer het IP-adres van het domein.  
ifconfig Configureer netwerkapparaten.  
iwconfig Toon draadloze informatie.  
sudo iwlist scan Zoeken naar draadloze netwerken  
ifup eth0 De interface eth0 online brengen.  
ifdown eth0 Hiermee wordt de eth0-interface weergegeven.  
netstat De routeringstabel weergeven  
route Routes instellen  
telnet Verbinding maken met Telnet.  
traceroute Route weergeven  
dig DNS zoeken  
ethtool Ethernet-kaartinstellingen  
mkfifo FIFO's maken named pipes
mtr Netwerkdiagnose traceroute/ping
nslookup Query internet-nameservers interactief  
screen Multiplex-terminal externe shells uitvoeren via SSH
strace Traceer systeemoproepen en -signalen  

Deze opdrachten hebben betrekking op het beheer en de configuratie van de Ubuntu-firewall.

 
Opdracht Effect Aanvullende info
ufw enable Schakel Firewall in.  
ufw disable Schakel Firewall uit.  
ufw default allow Alle verbindingen standaard toestaan.  
ufw default deny Alle verbindingen standaard weigeren.  
ufw status Status en regels van Cyrrebt  
ufw allow port Sta netwerkverkeer toe op poort.  
ufw deny port Weiger netwerkverkeer op poort.  
ufw deny from ip IP-adres blokkeren  


Terug naar boven


 

Aanvullende informatie:

 

SLN265879_nl_NL__1icon Opmerking:
Softwareondersteuning wordt geboden door Canonical via de volgende methoden:
Technische ondersteuning wordt geboden door Dell:


Terug naar boven


Article Properties


Affected Product

Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Fixed Workstations

Last Published Date

21 Feb 2021

Version

3

Article Type

Solution

Rate This Article


Accurate
Useful
Easy to Understand
Was this article helpful?

0/3000 characters