Rozwiązywanie problemów z portami w komputerze stacjonarnym lub notebooku firmy Dell


Rozwiązywanie problemów z portami w komputerze stacjonarnym lub notebooku firmy Dell


 


Następujący artykuł zawiera informacje na temat portów oraz tego, jak identyfikować i rozwiązywać problemy z notebookami i komputerami stacjonarnymi firmy Dell.


Spis treści:

 1. Rozwiązywanie problemów z portami w komputerze
 2. Uszkodzenie
 3. Działanie przerywane
 4. Brak działania

 

1. Rozwiązywanie problemów z portami w komputerze

 

Ten artykuł pomoże rozwiązać wiele problemów związanych z zewnętrznymi portami w komputerach firmy Dell.

W artykule omówione zostało pojęcie „uszkodzenia” oraz zakres gwarancji Dell Pro Support.

Uwaga: jeśli posiadasz usługę ochrony przed przypadkowymi uszkodzeniami, zignoruj tę sekcję, gdyż koszty naprawy uszkodzeń zostaną pokryte w ramach pakietu tej usługi.

Stan gwarancji można sprawdzić za pomocą łącza poniżej.

Kłopoty z zewnętrznymi portami wiążą się zwykle z jednym z trzech omówionych poniżej problemów:

Fizyczne uszkodzenie portu,

np. wygięte lub brakujące styki lub ułamane części.

Działanie przerywane,

np. kiedy urządzenie sporadycznie łączy się i zrywa połączenie, co zwykle wynika z poluzowania styku lub portu.

Brak działania,

np. brak sygnału i jakichkolwiek innych znaków działania portu.


Powrót do góry


 

2. Uszkodzenie

 

Mówiąc o „uszkodzeniach”, odnosimy się konkretnie do uszkodzeń fizycznych. Jeśli nie masz pewności co do działania różnych portów i złączy, zapoznaj się z ilustrowaną instrukcją w artykule poniżej.

Zapoznaj się z ilustrowaną instrukcją w artykule poniżej.

 1. Aby ustalić, czy dany port jest uszkodzony, należy się mu przyjrzeć i sprawdzić:

  • Czy nie występują pęknięcia w plastikowych elementach otaczających port?
  • Czy żaden element portu nie jest wgnieciony lub wygięty?
  • Czy nie brakuje styków wewnątrz portu lub czy nie są one wygięte?
  • Czy nie brakuje żadnych elementów portu oraz czy żaden z tych elementów nie został odłamany?
 1. Jeśli zauważysz jakiekolwiek z poniższych uszkodzeń, a nie posiadasz gwarancji, konieczne będzie pokrycie kosztów naprawy. (Lokalny zespół pomocy technicznej przedstawi wycenę naprawy.)

 2. Jeżeli nie brakuje żadnego elementu i elementy nie są uszkodzone, należy sprawdzić pod kątem wyżej wymienionych problemów przewód oraz element, który został podłączony do danego portu. Analogicznie należy postąpić w przypadku elementów zewnętrznych.

 3. Jeżeli elementy zewnętrzne są uszkodzone, wówczas niezbędna będzie ich wymiana.

 4. W przypadku braku widocznych uszkodzeń portu lub urządzenia zewnętrznego przejdź do następnej sekcji.


Powrót do góry


 

3. Działanie przerywane

 

 1. Czy urządzenie zewnętrzne działa poprawnie po podłączeniu do innego komputera?

  1. Jeśli tak, przejdź do kolejnego kroku.

  2. Jeśli nie, wymień urządzenie zewnętrzne.

 2. Podłącz urządzenie zewnętrzne do portu. Spróbuj poruszać złączem po podłączeniem urządzenia do portu. Czy ma to wpływ na wykrywanie urządzenia przez port?

  1. Jeśli tak, skontaktuj się z lokalnym zespołem pomocy technicznej, aby uzyskać dalszą pomoc.

  2. Jeśli nie, przejdź do następnego kroku.


Powrót do góry


 

4. Brak działania

 

 1. Czy jako źródło problemu wykluczono niedziałające oprogramowanie? Można to zrobić na trzy sposoby.

  1. Możesz zamienić swój dysk twardy z dyskiem podobnego, działającego komputera i sprawdzić, czy błąd wystąpi tam, gdzie zainstalujesz swój dysk, czy nadal będzie pojawiać się na tym samym komputerze. W celu demontażu jakichkolwiek elementów sprzętowych należy postępować zgodnie z instrukcjami znajdującymi się w podręczniku użytkownika, ponieważ instrukcje różnią się w zależności od modelu komputera. Aby znaleźć podręcznik dotyczący danego urządzenia, możesz również skorzystać z naszej strony pomocy technicznej, wyszukując takie hasła, jak „model swojego komputera”, „CRU” i „demontaż”.

  2. Możesz spróbować uruchomić komputer z płyty CD Ubuntu Live (niezależnie od systemu operacyjnego na komputerze) i sprawdzić, czy ten sam problem wystąpi również z innym systemem operacyjnym. Oprogramowanie Ubuntu Live z płyty CD umożliwia uruchomienie systemu operacyjnego z płyty bez konieczności instalowania go na dysku twardym. Obraz płyty systemu operacyjnego (w formacie ISO) można pobrać, korzystając z poniższego łącza. Po uruchomieniu systemu i wyświetleniu ekranu powitalnego Dell naciśnij szybko klawisz F12. Po pojawieniu się menu rozruchu jednorazowego wybierz opcję napędu CD/DVD.

  3. Możesz spróbować przywrócić ustawienia fabryczne lub ponownie zainstalować system operacyjny.

Uwaga: z opcji iii. powinno się korzystać się tylko w ostateczności, jeśli jedna z pozostałych dwóch czynności nie może zostać wykonana. Przed przystąpieniem do wykonywania tej czynności NALEŻY utworzyć kopię zapasową wszystkich danych – w innym przypadku ZOSTANĄ one utracone. Przywracanie ustawień fabrycznych lub ponowna instalacja systemu operacyjnego wiąże się z formatowaniem dysku twardego (HDD). W celu uzyskania dalszych informacji o tych czynnościach należy zapoznać się z podręcznikami znajdującymi się na portalu Windows.
 1. Czy problem wystąpił także po wykluczeniu systemu operacyjnego i oprogramowania jako jego źródła?

  1. Jeśli nie, oznacza to, że problem został rozwiązany.

  2. Jeśli tak, skontaktuj się z pomocą techniczną w celu uzyskania dalszej pomocy.

 

Możesz skontaktować się z internetową pomocą techniczną poprzez czat, Twittera lub pocztę e-mail. Możesz też uzyskać numer telefonu do kontaktu z naszymi liniami pomocy technicznej, klikając

 

  Skontaktuj się z nami  


Powrót do góry


Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Article ID: SLN284190

Last Date Modified: 14.09.2019 08:42

Rate this article

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
Please provide ratings (1-5 stars).
Please provide ratings (1-5 stars).
Please provide ratings (1-5 stars).
Please select whether the article was helpful or not.
Comments cannot contain these special characters: <>()\
characters left.