Jak zresetować system BIOS lub CMOS i wyczyścić pamięć NVRAM na komputerze Dell?

Jak zresetować system BIOS lub CMOS i wyczyścić pamięć NVRAM na komputerze Dell?


Poniższe punkty opisują procedurę resetowania systemu BIOS, CMOS oraz hasła systemu BIOS.


Spis treści:

 1. Dlaczego może być konieczne zresetowanie układu CMOS lub systemu BIOS
 2. Resetowanie domyślnych ustawień systemu BIOS przy użyciu opcji Reset Defaults (Przywróć ustawienia domyślne)
 3. Jak wyczyścić system BIOS, układ CMOS lub pamięć NVRAM przy użyciu zworki na płycie systemowej (tylko komputery stacjonarne)
 4. Jak wyczyścić system BIOS, układ CMOS lub pamięć NVRAM poprzez wyjęcie i ponowne włożenie baterii CMOS
 5. Jak usunąć hasła systemu BIOS w komputerze stacjonarnym

Dlaczego może być konieczne zresetowanie układu CMOS lub systemu BIOS

Informacje, które są zapisywane w systemie BIOS (Basic Input/Output System), znane jako ESCD (Extended System Configuration Data), mogą czasem ulec uszkodzeniu na skutek różnych sytuacji, takich jak zdarzenia związane z zasilaniem, nieprawidłowe ustawienia użytkownika, niezgodność sprzętowa ze względu na określone ustawienie, brak testu POST lub brak obrazu. W tych przypadkach czasami konieczne jest resetowanie systemu BIOS lub pamięci CMOS do ustawień fabrycznych, a w innych okolicznościach wyczyszczenie pamięci NVRAM (Non-Volatile Random Access Memory).

Przestroga: należy zachować ostrożność podczas zmieniania ustawień systemu BIOS. Interfejs systemu BIOS został opracowany dla zaawansowanych użytkowników i umożliwia zmianę ustawień, które mogą uniemożliwić prawidłowe uruchomienie komputera, co z kolei grozi utratą danych.

 

Uwaga: aby uzyskać informacje na temat aktualizacji systemu BIOS, zapoznaj się z artykułem z bazy wiedzy:

2. Resetowanie domyślnych ustawień systemu BIOS przy użyciu opcji Reset Defaults (Przywróć ustawienia domyślne)

Jeśli system jest w stanie wykonać test POST.

 1. Uruchom ponownie system. Kliknij przycisk Start, wyłącz komputer i uruchom go ponownie.

 2. Na ekranie ładowania Dell naciśnij klawisz F2, aby przejść do systemu BIOS. Kiedy komenda zostanie rozpoznana, na ekranie pojawi się napis „Entering Setup” (Otwieranie konfiguracji). Niektóre modele mogą wymagać naciśnięcia innego klawisza. Klawisz ten jest wyświetlany podczas procesu uruchamiania. W większości notebooków i komputerów stacjonarnych firmy Dell odpowiednim klawiszem jest F2.

 3. Kiedy system BIOS zostanie załadowany, w zależności od jego wieku i typu można przywrócić domyślne ustawienia fabryczne za pomocą klawisza F9 (opcja Load Defaults wyświetlana na spodzie ekranu), kombinacji klawiszy Alt + F lub przycisku Load Defaults (Załaduj ustawienia domyślne) wyświetlanego na ekranie.

 4. Naciśnij klawisz Esc na klawiaturze i wybierz opcję Save and Exit (Zapisz i wyjdź) lub kliknij przycisk Exit (Wyjdź) w zależności od posiadanej wersji.

 5. Naciśnij klawisz Enter, aby zapisać zmiany i wyjść z ekranu BIOS. Pozwól na ponowne uruchomienie systemu w celu zresetowania ustawień systemu BIOS.

Uwaga: ta funkcja różni się od funkcji czyszczenia układu CMOS/pamięci NVRAM, ponieważ powoduje tylko przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych BEZ usuwania ustawień ESCD.

Powrót do góry


3. Jak wyczyścić system BIOS, układ CMOS lub pamięć NVRAM przy użyciu zworki na płycie systemowej (tylko komputery stacjonarne)

Czyszczenie pamięci NVRAM i ustawień ESCD

Gdy konieczne jest usunięcie ustawień ESCD zapisanych w pamięci NVRAM, można to zrobić przy użyciu zworki RTCRST (resetowanie zegara czasu rzeczywistego) na płycie systemowej. Prawidłowe ustawienie zworek i podłączenie zasilania spowoduje zresetowanie systemu BIOS komputera.

RTCRST – powoduje wyczyszczenie pamięci NVRAM. Pamięć NVRAM zostanie wyczyszczona przy zamkniętej zworce (należy użyć zworki z mostka hasła (PSWD)). Aby poprawnie ją wyczyścić, należy doprowadzić zasilanie prądem zmiennym do systemu (lecz nie musi być włączony) na mniej więcej 10 sekund, gdy zworka jest zamknięta.

Zwarte styki 1-2 spowodują wyczyszczenie pamięci NVRAM i zresetowanie wszystkich ustawień ESCD

Uwaga: przedstawioną powyżej procedurę zworki RTCRST można zastosować w celu podjęcia próby odtworzenia danych po wystąpieniu błędu No POST, No Video (Brak testu POST, Braku obrazu).

Czyszczenie ustawień CMOS

Układ CMOS zawiera bieżące ustawienia systemu BIOS

 1. Wyłącz komputer i odłącz przewód zasilający od gniazdka elektrycznego.

 2. Zdejmij pokrywę komputera.

 3. Na płycie systemowej znajdź 2-stykowe złącze hasła (PSWD).

 4. Zdejmij 2-stykową zatyczkę zworki.

 5. Znajdź 2-stykową zworkę pamięci CMOS (RTCRST) na płycie systemowej.

 6. Zdejmij 2-stykową zatyczkę zworki hasła i umieść ją na stykach zworki pamięci CMOS.

 7. Podłącz zasilanie do systemu i odczekaj kilka sekund, aż pamięć CMOS zostanie wyczyszczona.

 8. Przenieś 2-stykową zworkę z powrotem na zworkę hasła.

 9. Załóż z powrotem pokrywę komputera.

 10. Podłącz komputer i urządzenia do gniazdek elektrycznych i włącz je.

Uwaga: położenie zworki RTCRST zależy od platformy i wielkości obudowy. Więcej informacji na temat położenia zworki można znaleźć w instrukcjach serwisowych systemu pod adresem:

Rysunek 1: typowe położenie zworek na płycie głównej komputera stacjonarnego

Zworki komputera stacjonarnego

Zworka 1 Zworka RTCRST (resetowanie systemu BIOS) Zworka 2 Zworka PSWD (resetowanie hasła BIOS)

Powrót do góry


4. Jak wyczyścić system BIOS, układ CMOS lub pamięć NVRAM poprzez wyjęcie i ponowne włożenie baterii CMOS

Jest to kolejna metoda, której można użyć do zresetowania systemu BIOS komputera po prostu przez wyjęcie pastylkowej baterii CMOS i odłączenie zasilania systemu. Ta metoda jest często używana, jeśli zworki nie są dostępne w komputerze stacjonarnym lub gdy masz do czynienia z notebookiem.

Uwaga: ta metoda dotyczy zarówno komputerów stacjonarnych, jak i niektórych komputerów przenośnych. Jednak w przypadku komputerów przenośnych będzie wymagane otwarcie pokrywy na spodzie obudowy lub ewentualnie zdemontowanie klawiatury w celu uzyskania dostępu do baterii pastylkowej. Nie jest to możliwe dla każdego komputera przenośnego. Aby sprawdzić, czy ta metoda jest możliwa dla posiadanego komputera, zapoznaj się z instrukcjami serwisowymi na stronie www.dell.com/support/manuals.
 1. Odłącz komputer od zewnętrznego źródła zasilania i wyjmij główną baterię z notebooka.

 2. Zdejmij pokrywę komputera i zlokalizuj baterię pastylkową CMOS (Rysunki 2:°komputer stacjonarny lub 3: notebook)

 3. Odłącz lub wyjmij baterię pastylkową

 4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez co najmniej 10 sekund, aby usunąć wszystkie pozostałe ładunki elektryczne z komputera

 5. Włóż ponownie lub podłącz baterię pastylkową

 6. Zmontuj ponownie komputer i sprawdź działanie

 7. Po włączeniu komputer wyświetli ostrzeżenie, że data i godzina nie są ustawione, co wskazuje powodzenie operacji resetowania

Rysunek 2: bateria pastylkowa w komputerze stacjonarnym (obok gniazd PCI-E)

Bateria pastylkowa komputera stacjonarnego

Rysunek 3: bateria pastylkowa w komputerze przenośnym

Bateria pastylkowa w notebooku

1 Bateria pastylkowa 2 Złącze kabla baterii

Powrót do góry


5. Jak usunąć hasła systemu BIOS (tylko komputery stacjonarne)

Większość komputerów stacjonarnych oprócz zworki RTCRST ma zworkę Password Enable (Włączanie hasła).

PSWD – włącza hasło. Hasło do systemu zostanie wyczyszczone i wyłączone po uruchomieniu systemu z usuniętą zworką. Zwarcie zworki spowoduje włączenie hasła.

Uwaga: zatyczka zworki hasła musi być z powrotem zamontowana, aby możliwe było włączenie funkcji zabezpieczenia hasłem
 1. Zdejmij pokrywę komputera.

 2. Na płycie systemowej znajdź 2-stykowe złącze hasła (PSWD).

 3. Zdejmij 2-stykową zworkę i odłóż ją na bok.

 4. Załóż z powrotem pokrywę komputera.

 5. Podłącz klawiaturę i mysz, a następnie podłącz komputer i monitor do gniazdek elektrycznych i włącz je.

 6. Po załadowaniu systemu operacyjnego wyłącz komputer.

 7. Odłącz klawiaturę i mysz, a następnie odłącz komputer i monitor od gniazd elektrycznych.

 8. Naciśnij przycisk zasilania na komputerze, aby uziemić płytę systemową.

 9. Zdejmij pokrywę komputera.

 10. Ponownie załóż 2-stykową zworkę na złącze hasła styków (PSWD) na płycie systemowej.

 11. Podłącz komputer i urządzenia do gniazdek elektrycznych, a następnie włącz je.

Uwaga: w niektórych systemach, a w szczególności w przypadku notebooków, resetowanie hasła w ten sposób nie zawsze jest możliwe. Aby uzyskać pomoc w resetowaniu hasła BIOS, skontaktuj się z wsparciem technicznym firmy Dell. Więcej informacji na temat dysków twardych lub haseł BIOS można znaleźć w artykule:

Powrót do góry


 

Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, skontaktuj się z pomocą techniczną.

 

  Skontaktuj się z nami  
Article ID: SLN284985

Last Date Modified: 21.09.2019 03:33


Rate this article

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
Yes No
Send us feedback
Comments cannot contain these special characters: <>()\
Sorry, our feedback system is currently down. Please try again later.

Thank you for your feedback.