Gå til hovedindhold
 • Afgiv ordrer hurtigt og nemt
 • Se ordrer og spor status for din forsendelse
 • Opret og få adgang til en liste med dine produkter
 • Administrer dine Dell EMC-websteder, -produkter og -kontaktpersoner på produktniveau ved hjælp af Company Administration (Virksomhedsadministration).

如何对戴尔笔记本电脑无法开机自检或系统启动问题进行故障处理

Oversigt: 本文提供有关如何识别和诊断戴尔笔记本电脑无法开机自检问题的信息。

Denne artikel er muligvis automatisk blevet oversat. Hvis du gerne vil give feedback om dens kvalitet, så giv os besked ved hjælp af formularen nederst på denne side.

Artikelindhold


Symptomer

Årsag

不需要

Løsning

1.是否为无法开机自检问题?

您的系统是否存在启动问题?

如果是这样,那么有几个基本问题要问,以便您可以进一步对问题进行故障处理。

 • 是否有任何损坏或发生了液体泼溅?如果有,请联系您的技术支持来确定系统的保修状态。如果您有服务编号,也可以在我们的支持服务和保修网站上查看您的保修状态除非您的系统享有意外损坏保修,否则您可能需要支付收费电话才能解决此问题。
 • 启动问题是否与电源有关,例如计算机上没有活动迹象,没有可见的 LED 指示灯,并且听不到噪音?请尝试这些快速步骤,以使您的戴尔计算机从电源问题中恢复
 • 启动问题是否使计算机有活动迹象但未进入或通过戴尔闪屏?如果是这样,则您似乎遇到了无法开机自检的问题。POST表示“POWER ON SELF TEST”(开机自检)。您的计算机每次启动时都执行此操作。它经过一系列硬件检查并报告任何故障。继续参阅本指南以进一步对此进行故障处理。
 • 是否为戴尔闪屏消失后操作系统未加载的启动问题?如果是,则似乎是无法引导的问题。尝试这些快速步骤以从启动问题中恢复计算机
 • 您能否听到操作系统启动的声音,并且系统上的 LED 指示灯显示计算机已启动,但在整个液晶屏上均未看到任何信息?尝试这些快速步骤以解决戴尔计算机上的视频问题
提醒:对于 Dell Latitude 笔记本电脑,您可以尝试使用强制性 ePSA 方法恢复个人计算机。有关详细信息,请参阅戴尔知识库文章如何使用强制性 ePSA 从开机自检或引导故障中恢复(英文版)。

返回页首


2.确定无法开机自检代码

如果您排除了其它问题,剩下的就是对 无法开机自检 问题进行故障处理。首先要做的事情是确认机器的状态以及向您报告的内容。您可以在此处获得无法开机自检LED 指示灯和蜂鸣音的列表:
笔记本电脑的诊断指示灯和电池指示灯(如果您需要有关台式机的信息,请参阅了解戴尔台式机上的蜂鸣音。

电源LED指示灯

是否持续亮起,是否闪烁或是否在亮起一段时间后熄灭?

诊断LED指示灯

所有Dell Latitude系统均随附提供有诊断LED指示灯,可以通报系统在开机自检期间的哪一个阶段遇到问题。

任何可听到的蜂鸣声

可能与无法开机自检问题有关的报警音有多种,它们跟诊断LED指示灯一样,可以通报系统在开机自检期间的哪个阶段发现故障。

屏幕上的错误消息

如果系统开机自检已经足够长久,您可能会在屏幕上收到有关键盘、硬盘、视频等方面的错误。

返回页首


3.确认错误

确保没有外围设备插入到笔记本,并且笔记本未与坞站连接。如果已插入任何设备,则将它们断开连接,然后再次检查开机自检。在系统与坞站断开连接的情况下,在单独安装的电池或交流适配器上,问题是否是相同的?

 • 如果能够正常启动,则将每个外围设备重新插入,直至故障再次出现。最后插入的部件很可能就是问题的根本原因。尝试使用另一个类似的部件,以确保它不是系统上的连接器,然后联系您的技术支持。
 • 如果仍显示相同的情况,则继续参阅指南。

如果在您可以看到或听到代码之前 LED 亮起,然后系统关闭,则同时按住 <Fn> 键和 电源按钮 以启动机器。如果您同时按住它们,机器应该会循环通过,以便您可以听到任何代码或蜂鸣音。如果您放开该键和电源按钮,系统应尝试启动至板载诊断程序。通过在出现戴尔标识屏幕时按 F12 键并从菜单中选择 Diagnostics 来访问预引导系统评估 (PSA)。

 • 如果有LED指示灯或报警音,您可以致电技术支持部门,技术支持人员将与您一起对此进行进一步的故障排除,也可以转至 第4部分。
 • 如果您无法辨认出任何 LED 指示灯或哔声码,则转至 第 5 部分。
 • 如果诊断程序运行,它们是否会报告任何错误代码?如果收到任何错误代码,请联系您的技术支持,他们可能需要引导您完成其他步骤。

返回页首


4.使用错误代码进行故障排处理

如果您接收到特定的错误代码,表明特定类型的问题,它可以缩小您的关注范围,大大加快故障处理速度。例如,如果您接收到内存错误代码,这将使您可以直接跳到对装置中的内存进行故障处理的环节。如果是视频错误,请再次转至对视频进行故障处理。对故障进行进一步故障处理的最简单方法是拆卸和替换这两个步骤。

拆卸

这意味着卸下受影响的部件,并查看它是否改变了笔记本在启动时报告的内容。与上面的示例保持一致。如果您拆卸内存,错误是否更改为报告未检测到内存?如果您重新拔插它,故障是否再次出现?

替换

这意味着将部件移动到另一个插槽或将部件更换为类似型号的部件,以查看问题是否重新出现或得到解决。

提醒:查找系统部件拆卸指南的最佳位置是您的手册或适用于您的系统类型的系统指南页面,或者您可以在 戴尔支持/手册上获得在线副本。

通过拆卸可能发生故障的部件,并更换为已知工作良好的部件,或在其它端口中检查它们,我们可以缩小问题的范围,确定问题是否与该部件有关或部件在何处连接至您的系统。您可以向本地技术支持报告此故障处理,它应该会加快您解决问题的速度。

返回页首


5.在没有错误代码的情况下进行故障处理

如果您没有获得无法开机自检代码,并且诊断程序未运行,则我们必须回到常规故障处理以找出故障。尝试从系统中卸下尽可能多的部件,并在卸下这些部件(例如硬盘驱动器、CD/DVD 驱动器、内存、WiFi 卡、3G 卡、蓝牙卡以及添加到设备的任何其他部件,例如可移动介质和闪存)的情况下打开机器电源。

 1. 如果在卸下所有部件后,问题仍然显示相同,则您的技术支持可以使用该故障处理来帮助解决您呼叫中的问题。
 2. 如果故障发生变化,则应一次添加回一个部件,直到所有部件都安装完毕或再次出现故障为止。如果故障在某个时间点再次出现,则是已更换的部件或端口导致了问题。如果更换了所有部件,并且机器开机自检,则可能是某个未安装的部件导致了问题。
提醒:由于机器的移动特性,笔记本组件有时可能会移出原位,从而导致部件移位。

此故障处理应该有望实现至少两个目标中的一个,它应该可以让您恢复正常运行,或者它应该会缩小故障范围,从而可以帮助您的技术支持人员尽快解决问题,并减少任何次要故障的几率。

返回页首


相关信息

返回页首


提醒:您是否拥有戴尔笔记本电脑?将您的笔记本电脑送去进行保修期内维修,如果笔记本电脑出现启动问题,我们可以识别并解决问题。此服务目前在加拿大、法国、德国、意大利、荷兰、波兰、英国和美国提供。

Flere oplysninger

Egenskaber for artikel


Berørt produkt

G Series, Alienware, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Mobile Workstations

Sidste udgivelsesdato

25 mar. 2024

Version

12

Artikeltype

Solution