Jak zidentyfikować i zainstalować sterowniki dla komputera firmy Dell za pomocą witryny Pomocy technicznej firmy Dell

Jak zidentyfikować i zainstalować sterowniki dla komputera firmy Dell za pomocą witryny Pomocy technicznej firmy Dell


 


Poniższy artykuł zawiera informacje dotyczące wyszukiwania w witrynie pomocy technicznej firmy Dell odpowiednich sterowników do posiadanego komputera Dell oraz ich pobierania i instalowania w komputerze.


Spis treści:

 1. Szukanie właściwych sterowników
 2. Pobieranie sterowników
 3. Instalowanie sterowników
 4. Szukanie i instalowanie brakujących sterowników

 

Szukanie właściwych sterowników

 

Ta sekcja stanowi przewodnik po witrynie pomocy technicznej firmy Dell od pierwszej strony. Jeśli witryna pomocy technicznej nie jest Ci obca, możesz przejść od razu do sekcji 3 lub otworzyć łącze do sekcji sterowników i tam podać szczegółowe dane systemu.

(Rys. 1.1 Strona pomocy technicznej firmy Dell)

(Rys. 1.2 Zbliżenie na pole wyboru systemu)

Uwaga: jeśli szukasz sterowników do urządzenie innego niż te, na którym pracujesz, podaj kod Service Tag tego urządzenia.  Kod składa się ze znaków i liczb. Znajduje się na naklejce na komputerze i na stronie Informacje o systemie w systemie BIOS.

Jeśli masz już informacje o systemie, wybierz opcję Konfiguracja systemu z menu po lewej. Tu znajdziesz informacje na temat sprzętu zamontowanego w komputerze.

Możesz wybrać opcję Oryginalna konfiguracja, czyli analizę konfiguracji fabrycznej, lub Konfiguracja bieżąca, która służy do analizy bieżącej konfiguracji sprzętu (zalecane).

 1. Opcję Oryginalna możesz wybrać, jeśli od dnia zakupu w systemie nie wprowadzono żadnych zmian.

  Oryginalna

  (Rys. 1.3 Pole oryginalnej konfiguracji)

 2. Wybierz opcję Bieżąca, jeśli w komputerze wprowadzono jakieś zmiany i jeśli odwiedzasz stronę, pracując na komputerze, o którym mowa.

  Bieżąca

  (Rys. 1.4 Pole konfiguracji bieżącej)

  Zanotuj informacje o konfiguracji lub zrób zrzut ekranu. Mogą być potrzebne podczas wyboru sterowników na następnej stronie.


Powrót do góry


 

Pobieranie właściwych sterowników

 

Wybierz pozycję Sterowniki i pliki do pobrania z menu znajdującego się w lewej części strony.

Automatyczne skanowanie i aktualizacja sterowników na komputerze

Auto Detect (Autowykrywanie)

Rys. 2.1 Pole automatycznego wykrywania sterowników

Uwaga: ta opcja działa najlepiej, gdy system jest połączony z Internetem i masz bezpośredni dostęp do witryny pomocy technicznej firmy Dell.
 1. Firma Dell zaleca użycie opcji Autowykrywanie. Jeśli klikniesz przycisk Wykryj sterowniki, zainstalujesz na komputerze oprogramowanie System Detect, które przeskanuje go pod kątem niezbędnych aktualizacji sterowników. Po uruchomieniu tej opcji informacje z pola „Konfiguracja systemu” raczej nie będą Ci potrzebne.

Uwaga: oprogramowanie Dell System Detect działa tylko na komputerze, na który zostało pobrane (to znaczy na tym, który jest obecnie podłączony do witryny pomocy technicznej). Jeśli szukasz sterowników do innego systemu (systemu, który na przykład nie może połączyć się z witryną pomocy technicznej), ten sposób nie zadziała. Zamiast tego przejdź do pola Wyszukiwanie sterowników.

Korzystanie z pola wyszukiwania sterowników, aby znaleźć potrzebne sterowniki i aktualizacje

Wyszukiwanie

(Rys. 2.2 Pole wyszukiwania sterowników)

Uwaga: ta opcja sprawdza się najlepiej, jeśli próbujesz rozwiązać określony problem lub jeśli nie możesz połączyć systemu z witryną pomocy technicznej, aby uruchomić skanowanie i analizę.
 1. W polu wyszukiwania możesz podać hasła do wyszukania — słowo kluczowe związane ze sterownikiem, typ systemu operacyjnego, kategorię i format sterownika.

  1. Słowo kluczowe: np. BIOS, obraz, wyświetlacz, bezprzewodowe itp.

  2. System operacyjny: jest to menu rozwijane. Wybierz system operacyjny zainstalowany na komputerze.

  3. Kategoria: jest to menu rozwijane. Wybierz kategorię, która najbardziej pasuje do wyszukiwanego hasła.

  4. Format: jest to menu rozwijane. Wybierz format, który Ci odpowiada.

 2. Gdy tylko zaczniesz pisać w polu Słowo kluczowe, zaczną pojawiać się wyniki.

 3. Korzystając z rozwijanych menu, możesz zawęzić wyniki wyszukiwania. Do wyboru są jeszcze dwie dodatkowe opcje:

  1. Można zaznaczyć pole Pokaż pliki do pobrania do komponentów zainstalowanych fabrycznie. Pozwoli to ograniczyć liczbę wyników do sprzętu dostarczonego fabrycznie (jeśli został wprowadzony kod Service Tag danego systemu).

  2. Można zaznaczyć pole Pokaż tylko pliki do pilnego pobrania. Spowoduje to wyświetlenie tylko tych plików, które według firmy Dell należy pobrać natychmiast.

 4. Obok każdego wyniku znajduje się pole do zaznaczenia. Dzięki niemu można wybrać sterownik i dodać go do listy pobierania (Przycisk Dodaj wybrane pozycje do listy pobierania będzie wyszarzony, dopóki nie wybierzesz jakiejś pozycji). Po prawej stronie każdej pozycji znajduje się łącze „Pobierz”, które pozwala od razu pobrać sterownik.

 5. Zalecam zmianę nazwy plików na to, czego dotyczą, lub dodać numer kolejności instalacji, np. „R453423.EXE” na „Chipset.EXE” lub „1R453423.EXE” itd.

 6. Gdy pobierzesz wszystkie potrzebne sterowniki i przeniesiesz je do odpowiedniego systemu, czas na ich instalację.

Uwaga: na dole strony Sterowniki i pliki do pobrania możesz utworzyć subskrypcję, aby otrzymywać powiadomienia, gdy pojawią się nowe sterowniki i aktualizacje do Twojego urządzenia.


Powrót do góry


 

Instalowanie sterowników

 

Na poniższej liście znajduje się kolejność instalacji każdego typu sterowników na komputerze firmy Dell. Są to podstawowe typy, do których należy dopasować sterowniki. Jeśli Twój sterownik nie pasuje do listy, przesuń go na jej koniec.

> Komputer stacjonarny > Notebook
> CHIPSET > CHIPSET
> WIDEO > WIDEO
> DŹWIĘK > DŹWIĘK
> SIEĆ LAN > SIEĆ LAN
> Dodatkowe CHIPSETY Intel > Dodatkowe CHIPSETY Intel
> Wszelkie dodatkowe sterowniki > Dell Data Protection | Access
  > Wi-Fi
  > BLUETOOTH (jeśli dotyczy)
  > WWAN (jeśli dotyczy)
  > CHIPSET USB
  > CZYTNIK KART CHIPSET
  > CZUJNIK UPADKU
  > PANEL DOTYKOWY
  > Wszelkie dodatkowe sterowniki

Po kliknięciu pliku sterownika pojawi się okno z pytaniem, czy chcesz wyodrębnić pliki do wybranej lokalizacji. Domyślna to C:\Dell\Drivers\. Zalecam przy niej pozostać. Po zakończeniu wyodrębniania pojawi się kreator instalacji, który poprowadzi Cię przez proces instalacji krok po kroku.

Jeśli pojawi się monit o ponowne uruchomienie komputera, zrób to, a następnie przejdź do kolejnej pozycji na liście.

Uwaga: jeśli instalacja któregoś ze sterowników nie powiedzie się, zapisz komunikat o błędzie i skontaktuj się z działem pomocy technicznej.

Przydatna wskazówka:

Do wielu systemów Latitude, OptiPlex i Precision ProSupport można znaleźć podręcznik instalacji właściwy dla danego modelu i systemu operacyjnego. Są na to dwie metody:

 • Metoda 1: w witrynie pomocy technicznej firmy Dell poszukaj podręcznika systemu do Twojego modelu (np. „podręcznik systemu Dell OptiPlex 990”). Na stronie podręcznika, wybierz odpowiednie łącze wymienione w pozycji Instalacja/Sterowniki > Kolejność instalowania sterowników.
 • Metoda 2: w witrynie pomocy technicznej firmy Dell wpisz słowa kluczowe: (typ modelu)(system operacyjny) kolejność instalowania sterowników.


Powrót do góry


 

Szukanie i instalowanie brakujących sterowników

 

Po wykonaniu zadań z listy przejdź do menedżera urządzeń systemu operacyjnego i sprawdź, czy w sekcji Nieznany lub Inne nie ma żadnych urządzeń. Będą to urządzenia, do których sterowniki nie zostały zainstalowane lub zostały zainstalowane niepoprawnie. Możesz do nich wejść z poziomu Panelu sterowania lub przez wyszukiwanie w menu Start.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy każde nieznane lub inne urządzenie i wybierz opcję Właściwości.

 1. Przejdź do zakładki „Szczegóły”, wybierz opcję Identyfikatory sprzętu i zapisz informacje. Zrób tak po kolei z każdym urządzeniem.

 1. Brakujące sterowniki można zidentyfikować na dwa sposoby.

  1. Pierwszy z nich: wprowadź VEN i DEV w jednej z następujących witryn. Otrzymasz w ten sposób nazwę producenta i poznasz typ urządzenia.

  2. Jeśli to nie zadziała lub podane informacje nie będą wystarczające, możesz wypróbować drugi sposób: otwórz wyszukiwarkę, np. Google lub Bing, wprowadź cały identyfikator sprzętu i dodaj słowo DELL. Pojawią się wyniki opisujące typ urządzenia o danym identyfikatorze. Aby zawęzić wyniki wyszukiwania, możesz także dodać modelu komputera.

 2. Następnie wróć do witryny pomocy technicznej i poszukaj sterownika do tego urządzenia.

 3. Jeśli nie znajdziesz właściwego sterownika, skontaktuj się z działem pomocy technicznej, gdzie uzyskasz dalszą pomoc.


Powrót do góry


Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Article ID: SLN151785

Last Date Modified: 21.09.2019 03:30


Rate this article

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
Yes No
Send us feedback
Comments cannot contain these special characters: <>()\
Sorry, our feedback system is currently down. Please try again later.

Thank you for your feedback.