Dell Precision 7740 Servisni priručnik

Uklanjanje sklopa hladila

 1. Slijedite postupke u poglavlju Prije rada na unutrašnjosti računala.
 2. Uklonite:
  1. SD kartica
  2. poklopac baterije
  3. baterija
  4. tipkovnica
  5. tvrdi pogon
  6. poklopac kućišta
  7. oslonac za ruku
 3. Za uklanjanje sklopa hladila:
  1. Uklonite jedan vijak (M2,0x3,0) kojim je nosač eDP kabela pričvršćen na matičnu ploču [1].
  2. Uklonite nosač eDP kabela iz sustava [2].
  3. Kabel eDP odspojite iz priključka na matičnoj ploči [3].
  4. Odvojite ljepljivu traku koja pričvršćuje eDP kabel na svom mjestu.
  5. Odspojite kabele dva ventilatora iz priključka na matičnoj ploči [4,5].
   Prikazuje uklanjanje kabela ventilatora.
  6. Otpustite 8 pričvrsna vijka kojima je sklop hladila procesora pričvršćen na matičnu ploču [1].

   NAPOMENA: Uklonite pričvrsne vijke prema redoslijedu označenom na sklopu hladila pored vijaka [1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 7 > 8].

  7. Podignite i uklonite sklop hladila procesora [2].
   Podignite sklop hladila
  8. Izvucite i uklonite sklop hladila iz sustava.
   Uklanjanje sklopa hladila

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\